ایران شاپ

لطفا درصورت بروز هر نوع مشکلی در خرید و یا دانلود از طریق فرم تماس با ما و یا با ایمیل iranshop.4kia@gmail.com تماس حاصل فرمایید

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 92
 • بازدید دیروز : 47
 • بازدید کل : 138122

پیوند ها

نظرسنجی سایت

دانلود پایان نامه انرژی هسته ای 175ص


دانلود پایان نامه انرژی هسته ای 8ص

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................................. صفحه

فصل اول: معرفي مواد پرتو زا

1-1- راديواكتيو ......................................................................................................... 2

1-1-1- اثر شيميايي ..................................................................................................... 2

1-1-2- اثر لومينسانس ( فسفرسانس) .................................................................................. 2

1-1-3- اثر يونيزاسيون .................................................................................................. 2

1-2- تاريخچه و كاربرد .................................................................................................. 7

1-2-1- تاريخچه مواد راديواكتيو...................................................................................... 7

1-2-2- كاربرد مواد راديواكتيو ...................................................................................... 7

1-2-2-1- تكنولوژي هسته اي ....................................................................................... 7

1-3- شيمي عناصر راديواكتيو ......................................................................................... 12

1-3-1- شيمي اورانيوم ................................................................................................ 12

1-3-2- شيمي توريوم ................................................................................................. 14

1-4- كاني شناسي اورانيوم و توريوم ................................................................................. 14

1-4-1- اتونيت .......................................................................................................... 14

1-4-2- كارنوتيت ....................................................................................................... 15

1-4-3- توربرنيت (كالكوليت) .......................................................................................... 15

1-4-4- ديگر كانيهاي اورانيوم و توريم .............................................................................. 15

1-5- وسايل آشكارساي راديواكتيو ...................................................................................... 17

1-5-1- آشكارشازي اشعه به كمك سنتيلومتر ...................................................................... 17

1-5-2- آشكارسازي راديواكتيو به كمك شمارنده گايگر .............................................................. 17

1-5-3- اسپكترومترهاي اشعه ....................................................................................... 18

1-5-4- روشهاي اكتشافي اورانيوم آشكارسازي اشعه ........................................................... 23

1-5-4-1- امانومتري .................................................................................................. 23

1-5-4-2- ترك اچ ..................................................................................................... 23

1-5-4-3- هليوم متري ............................................................................................... 24

1-5-4-4- اتوراديوگرافي ............................................................................................ 24

1-6- معرفي اورانيوم ( خواص و كاربرد ) .......................................................................... 25

1-6-1- منشاء و اهميت خطرات راديولوژيكي ...................................................................... 26

1-6-2- محتوي اورانيوم سنگها........................................................................................ 29

1-6-3-1- كنگلومراها ................................................................................................ 31

1-6-3-2- ماسه سنگها ............................................................................................... 32

1-6-3-2-1- كانسارهاي پنكوفكوردانت............................................................................. 32

1-6-3-2-2- كانسارهاي هلالي شكل ............................................................................... 34

1-6-3-2-3- كانسارهاي استك ...................................................................................... 35

1-6-3-3- كانسارهاي نوع رگه اي شكل ............................................................................ 36

1-6-3-4- كانسارهاي رگه اي ماگمايي ............................................................................. 38

1-6-3-5- كانسارهاي نوع درون ماگمايي .......................................................................... 39

1-6-3-6- كانسارهاي نوع كالكريت .................................................................................. 40

1-6-3-7- سنگهاي فسفاتيك اورانيوم دار ........................................................................... 41

1-6-3-8- شيلهاي سياه دريايي اورانيوم دار ....................................................................... 42

فصل دوم :

2-1- كليات اكتشاف راديولوژي ........................................................................................ 44

2-1-1- اصول فيزيكي اكتشاف اورانيوم به وسيله اندازه گيري تابش گاما......................................... 44

2-1-2- منتشر كننده هاي تابش گاما ................................................................................. 45

2-1-3- فعل و انفعالات فرآيندهاي پراكنش الكترومغناطيسي ...................................................... 52

2-1-4- تابش گاما از سريهاي K40,Th, U............................................................................ 54

2-1-5- منابع تابش گاما ............................................................................................... 56

2-1-6- تكنيكهاي نمايش داده ها .................................................................................... 57

2-2- اصول و مباني مغناطيس سنجي ................................................................................ 61

2-2-1- خواص مغناطيسي سنگها و كانيها ........................................................................ 61

2-2-2- مغناطيس زمين................................................................................................ 63

2-3- اندازه گيريهاي مغناطيسي هوا برد.............................................................................. 64

2-3-1- اندازه گيريهاي مغناطيسي هوابرد........................................................................... 64

2-3-2- اجزاء دستگاههاي اساسي در مگنتومتري هوايي .......................................................... 65

2-3-3- نصب سيستم آشكارساز.......................................................................................... 65

2-3-4- ثبت خروجي و آشكار ساز ..................................................................................... 67

2-3-5- روش اندازه گيري ............................................................................................. 67

2-3-6- پردازش داده ها .............................................................................................. 70

2-3-7- تفسير نتايج ..................................................................................................... 71

2-3-8- فايده و محدوديتهاي روش مغناطيسي هوايي ............................................................ 73

2-3-9- قابليتهاي اجرايي روش مغناطيسي هوايي ................................................................. 74

فصل سوم : اكتشاف اورانيوم در ايران

3-1- تاريخچه سازمان انرژي اتمي ايران ................................................................................. 77

3-2- فعاليتهاي انجام شده در زمينه اكتشاف اورانيوم در ايران ..................................................... 77

3-2-1- منطقه ساغند ................................................................................................ 77

3-2-2- منطقه گچين (بندرعباس) .................................................................................... 78

3-2-3- منطقه انارك ................................................................................................. 79

3-2-3-1- ناحيه كاليكافي ............................................................................................ 79

3-2-3-2- ناحيه طالمسي ............................................................................................ 79

3-2-4- منطقه جاموزيان ............................................................................................. 79

3-2-5- منطقه عروسان .............................................................................................. 79

فصل چهارم : معدنكاري اورانيوم

4-1- معدنكاري اورانيوم ................................................................................................ 81

4-2- خصوصيات معدنكاري اورانيوم .................................................................................. 81

4-3- روشهاي معدنكاري اورانيوم ..................................................................................... 82

4-3-1- روش استخراج روباز ........................................................................................... 82

4-3-1-1- ايمني راديولوژيكي در معادن روباز اورانيوم ........................................................... 83

4-3-2- روشهاي استخراج زيرزميني .................................................................................... 84

4-3-2-1- روش استخراج بلوكي يا تخريب بزرگ ..................................................................... 85

4-3-2-2- روش استخراج با احداث طبقات فرعي .................................................................. 85

4-3-2-3- روش استخراج انباره اي ................................................................................... 85

4-3-2-4- روش استخراج كند و آكند ................................................................................ 86

4-3-2-5- روش زيربرش و پركردن .................................................................................... 86

4-3-2-6- روش استخراج چالهاي طولاني و موازي ............................................................... 86

4-3-2-7- روش استخراج V.C.R..................................................................................... 87

4-3-2-8- روش استخراج اتاق و پايه ................................................................................ 87

4-3-2-9- روش جبهه كار كوتاه با خاكريزي ....................................................................... 88

4-3-2-10- روش استخراج جبهه كار طولاني ..................................................................... 88

فصل پنجم : فرآيند آماده سازي سنگ معدن استخراج شده

5-1- آماده سازي سنگ معدن .......................................................................................... 90

5-1-1- سيلو ............................................................................................................ 90

5-1-2- سنگ شكن فكي ............................................................................................... 90

5-1-3- سنگ شكن مخروطي .......................................................................................... 90

5-1-4- الك متحرك نوساني ........................................................................................... 90

5-1-5- آسياب گلوله اي دوار ......................................................................................... 91

5-1-6- جداكننده مغناطيسي ......................................................................................... 91

5-1-7- تيكنر ............................................................................................................ 91

5-3- استخراج اورانيم از سنگ معدن ................................................................................... 91

5-2-1- فرايند ليچينگ .................................................................................................. 91

5-2-1-1- متغيرهاي فرآيند ........................................................................................... 93

5-2-1-1-1- اندازه سنگ معدن .................................................................................... 93

5-2-1-1-2- غلظت اسيد ........................................................................................... 93

5-2-1-1-3- اكسيداسيون ........................................................................................... 94

5-2-1-1-4- درجه حرارت و زمان عمليات ........................................................................ 94

5-2-1-1-5- وزن مخصوص و گرانروي ............................................................................ 95

5-2-2- جداسازي جامد – مايع ....................................................................................... 95

5-3- خالص سازي و تغليظ ............................................................................................ 96

5-3-1- استخراج با حلال ............................................................................................... 97

5-3-2- تبادل يوني با رزين ............................................................................................ 101

5-4- رسوب گيري ........................................................................................................ 103

5-5- آبگيري و كلينه كردن .............................................................................................. 104

5-6- اطلاعات مربوط به مصرف مواد شيميايي دركارخانه نيمه صنعتي ......................................... 105

فصل ششم: مشخصات وخصوصيات دستگاهها

6-1- سيلو ................................................................................................................ 111

6-2- سنگ شكن فكي ................................................................................................... 112

6-3- تسمه نقاله ........................................................................................................ 113

6-4- سنگ شكن مخروطي .............................................................................................. 113

6-5- الكهاي متحرك نوساني ........................................................................................... 114

6-6- آسياب گلوله اي دوار ............................................................................................. 115

6-7- طبقه بندي گننده مارپيچي ...................................................................................... 117

6-8- جدا كننده مغناطيسي............................................................................................. 119

6-9- تيكنر ................................................................................................................ 121

6-10- مخازن ليچينگ .................................................................................................... 122

6-11- صافي بشكه اي ................................................................................................. 123

6-12- سانتريفيوژ ........................................................................................................ 124

6-13- مخلوط كننده وجدا كننده ..................................................................................... 126

6-14- جريان سنج ....................................................................................................... 127

6-15- رسوب دهنده ................................................................................................... 129

6-16- كوره ............................................................................................................ 129

فصل هفتم : نقش آزمايشگاه ها در فرآيند تغليظ

7-1- آزمايشگاه فرآيند ليچينگ .......................................................................................... 131

7-2- آزمايشگاه فرآيند خالص سازي و تغليظ ......................................................................... 132

7-2-1- استخراج با حلال ............................................................................................... 132

7-2-2- استخراج با تبادل يوني توسط رزين .......................................................................... 134

7-3- آزمايشگاه فرايند رسوب گيري ..................................................................................... 134

7-4- آزمايشگاه تجزيه و تحليل مواد .................................................................................... 135

فصل هشتم : آماده سازي محصول جهت استفاده در راكتورها و توليد برق 138

مقدمه

اورانيوم، عنصري كمياب محسوب مي شود. اين عنصر كاربردهاي ويژه‌اي دارد؛ بنابراين تهيه، توليد و بازار مصرف آن به گونه اي خاص كنترل مي شود. اين عمل توسط «آژانس بين المللي انرژي اتمي»، انجام مي پذيرد.

در گذشتة نه چندان دور، هر يك از كشورها جداگانه فعاليت مي نمودند؛ تا اينكه آژانس مزبور پايه گذاري شد. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تحول سياسي در شرق اروپا، كشورهاي بيشتري به آژانس مزبور، پيوستند. در حال حاضر، آژانس بين المللي انرژي اتمي 120 عضو دارد؛ كه كشور ما نيز يكي از آنان است.

در ايران،فعاليت هاي هسته اي زير نظر سازمان انرژي اتمي انجام مي شود. سازمان مزبور، از چند معاونت تشكي شده؛ كه معاونت توليد سوخت هسته‌اي، يكي از آنان است. معاونت مورد نظر، از چند واحد تشكيل مي شود؛ كه واحدهاي اكتشاف و استخراج، سوخت و كانه آرايي دو واحد مهم آن محسوب مي شوند.

واحد اكتشاف و استخراج، فعاليت‌هاي...

چكيده

با توجه به مصرف روز افزون انرژي درصنايع مختلف، براي تامين انرژي مورد نياز صنايع مختلف از منابع متفاوتي استفاده مي شود.يكي از بهترين و به صرفه ترين منابع انرژي در جهان سوخت هسته اي مي باشد كه توليد انرژي از سوخت هسته اي در راكتورهاي هسته اي صورت مي پذيرد و از لحاظ مقدار توليد انرژي در مقايسه با ديگر منابع توليد انرژي سوخت هسته اي از اهميت خاصي برخوردار است براي تفهيم اين موضوع ذكر اين مطلب ضروري است كه حرارتي كه از 500 گرم اورانيوم بدست مي آيد معادل حرارتي است كه از 1500 تن زغال سنگ بدست مي‌آيد. بنابراين مي توان گفت سوخت هسته اي يكي از بهترين و بزرگترين منابع توليد انرژي محسوب مي شود. از آنجائيكه سوخت هسته اي مورد نياز نيروگاههاي هسته اي از ايزوتوپي از عنصر اورانيوم بنام اورانيوم 238 كه در طبيعت فراوان يافت مي شود و 99% از پوسته زمين را تشكيل مي دهد تامين مي شود. لذا اكتشاف اين عنصر پرتوزا...

-5-3- اسپكترومترهاي اشعه

اساس اين دستگاهها بر متناسب بودن پالسهاي الكتريكي خارج شده از فتومولتي پلاير[1]با پالسهاي نوراني وارده به آن ونيز متناسب بودن اين پالسهاي الكتريكي با انرژي اوليه اشعه برخورد كننده با دتكتور (آشكارساز) مي‌باشد. مهمترين مزيت اين دستگاهها جدا كردن تشعشعات ناشي از انواع ايزوتوپهاست كه اين امر كمك مهمي در تشخيص و شناسائي Source هاي ساطع كننده به ما مي كند، بعنوان مثال در اكثراسپكترومترهاي مورد استفاده ما تعيين مقدار تشعشعات ناشي از ‌‌ (ايزوتوپ راديواكتيو طبيعي پتاسيم) و نيز مجموع تشعشعات مورد نظر است. بدين منظور از آناليزورهاي الكترونيكي استفاده مي شود(Analyzor) . هر يك از اين آناليزورهاي به ازاي ولتاژ معيني كه ناشي از مقدار مشخصي اشعه دريافت شده توسط دتكتور (Detector) است بكار افتاده و به ازاي ولتاژ معين ديگري ( كه آن نيز ناشي از مقدار مشخصي ديگري از اشعه است) از كار

[1].Photomutiplier...

-3- اندازه گيريهاي مغناطيسي هوابرد

2-3-1- كاوش مغناطيسي

كاوش مغناطيسي در خشكي، از هواپيما و از كشتي قابل انجام است، البته طرز عمل در هر سه نوع متفاوت هستند. در سطح زمين قرائتهاي مغناطيسي معمولاً در يك سري نقاط ثابت صورت مي گيرند، اما در اندازه گيريهاي هوايي و دريايي ميدان مغناطيسي از گيرنده هاي در حال حركت بطور پيوسته ثبت مي‎شوند. اندازه گيري از توده هاي بزرگ مغناطيسي توسط مغناطيس سنجي هوايي مشكلي را ايجاد نمي كند بلكه اندازه گيري هوايي رخنمودهاي سنگي مغناطيسي كوچك با مشكلات عديده اي همراه است، زيرا قدرت تفكيك لازم براي جداسازي ناهنجاريها بطور قابل ملاحظه اي متناسب با افزايش ارتفاع كاهش مي يابد. تفسير زمين شناختي ناهنجاريهاي مغناطيسي ضعيف در مناطق ناشناخته عموماً غيرممكن است زيرا مغناطيس پذيري انواع مشخص كانيها به استثناء مگنتيك بطور قابل ملاحظه اي تغيير پيدا مي‎كند در نتيجه اين آنوماليها و محاسبات مغناطيس پذيري آنها نمي توانند به نوع سنگ مشخصي دلالت كنند. امروزه دريافته اند كه در مناطق محدود، تعدادي از انواع سنگها مقادير ميانگين ويژه اي از مغناطيس پذيري دارند. در اين موارد ممكن است بتوان توزيع و لايه بندي سنگها را از روي آنوماليهاي مغناطيسي تعيين كرد...

-2- آزمايشگاه فرايند خالص سازي و تغليظ

اصولاص، تصفيه و خالص سازي اورانيم به دو روش استخراج با حلال و استخراج با تبادل يوني توسط رزين به انجام مي رسد.

7-2-1- استخراج با حلال

روش تصفيه با حلال براي خالص سازي مواد بخصوص از زمان بكارگيري اورانيم به عنوان مادة مولد انرژي تكامل و رواج زيادي پيدا كرده، و فرايندهاي مختلفي در سطح صنعتي تدوين گرديده است؛ تكنيك تصفيه با حلال داراي سه مرحله به شرح زير مي‎باشد:

الف- استخراج با حلال[1]،

ب- شستشوي ناخالصي ها از حلال[2]و

ج- بازيابي مادة خالص از حلال.

طبيعت تصفيه فلزات با حلال و تشكيل كمپلكس هاي قابل انتقال به فاز آلي از اهميت اساسي برخوردار بوده و در نتيجه، منطقي است كه چگونگي انتقال فلز به فاز آلي را بر اساس ماهيت شيميايي آن طبقه بندي كرد. در اين طبقه بندي به طور كلي سه نوع انتقال صورت مي پذيرد:

 • گروهي كه با فلز توليد يك مادة قابل انتقال به فاز آلي مي‎كند.
 • دسته اي كه تشكيل تجمع يوني مي دهد،[3]
 • رده اي كه باعث پوشيده شدن فلز با مولكولهاي مواد حلال مي گردد[4]

شرايط و پارامترهاي فرايند تصفيه با حلال در آزمايشگاه تعيين شده و عبارت است از:

 • ظرفيت جذب فلز[5]
 • غلظت حلال در رقيق كننده،
 • نسبت حجمي فازها[6]
 • تعيين مراحل استخراج و بازيابي

سرعت انتقال اورانيم

[1] Dapex Process, Eluex Process, Buflex Process, Purlex Process, Amex Process, etc.

[2] Scrubbing

[3] Ion Associatoin

[4] Salvation

[5] Loading Capacity

[6] Phase Ratio...

آماده سازي محصول جهت استفاده

در راكتورها و توليد برق

 

چرخه سوخت هسته اي محور اصلي تكنولوژي هسته اي در جهان به شمار مي رود و كشورهايي محدودي در جهان از اين تكنولوژي برخوردارند، علاوه بر تكنولوژي اين چرخه ديگر پارامترهاي مهم براي عدم دستيابي ديگر كشورها به اين تكنولوژي هزينه بالاي آن و مدت زمان زياد براي ايجاد چرخه سوخت است يعني دو پارامتر زمانبد بودن و پرهزينه بودن آن نقش مهمي دراكتساب اين تكنولوژي دارد.

به سبب دلايل ذكر شده در بالا براي بدست آوردن تكنولوژي چرخه سوخت، اكثر كشورهاي جهان نمي توانند از اين تكنولوژي بهره بگيرند و تنها 8 كشور در جهان داراي چرخه كامل سوخت هسته اي هستند.

چرخه سوخت هسته اي در چند مرحله دنبال مي شود كه مي توان شروع آنرا از معدن وخاتمه آنرا راكتور هسته اي دانست با اين ديدگاه چرخه سوخت از معدن تا راكتور هسته اي مراحل زير را طي مي كند.

1- اكتشاف و استخراج اورانيوم

2- كانه آرايي و فرآوري سنگ معدن اورانيوم

3- توليد فرآورده هاي اورانيوم UCF

4- توليد بسته هاي سوخت FMP

5- مجتمع ميله هاي سوخت براي استفاده در راكتور هسته اي :

كه در شكل مي توان مراحل و روند توليد سوخت هسته اي را مشاهده كرد. اولين مرحله چرخه سوخت هسته اي اكتشاف اورانيوم است در اين راستا شناسايي كانسارهاي اورانيوم كشور، ارزيابي ذخاير اورانيوم موجود در جهت تأمين سوخت نيروگاه هاي هسته اي الزامي مي باشد.

در مرحله اول اكتشاف اورانيوم اكتشاف هوايي راديومتري يك سوم كل كشور را پوشش داده و با استفاده از داده هاي اين پردازهاي هوايي راديومتري و داده هاي ماهواره...

منابع :

 • حسني پاك، علي اصغر، شرف الدين، 1380 «تحليل داده هاي اكتشافي» انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ايران، فصل دوم.
 • ندافي- ف‌، قريب- ا، شارشاد- ع ، جوانشير- پ «آشنايي با سيكل سوخت هسته اي و پروژه تغليظ» زير نظر معاونت مواد اوليه و سوخت سازمان انرژي اتمي ايران فصل چهارم و پنجم و ششم
 • قادري، محمدرضا، 1378 ، «سيمنار معدنكاري فرآوري كانسنگهاي اورانيوم دار زير نظر سازمان انرژي اتمي معاونت توليد سوخت هسته اي، فصل اول، سوم
 • شاكري، كمال «پرتوزايي در مناطق اكتشافي و استخراجي» سازمان انرژي اتمي، گزارش داخلي، 1372
 • واحد اكتشاف و استخراج سازمان انرژي اتمي ايران، «طراحي پايه معادن اورانيوم ساعته» واحد اكتشاف و استخراج، گزارش داخلي 1373.


مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 745

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

آموزش تله کینزی در دو روز

آموزش تله کینزی در دو روز

فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

دانلود خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی دکتر علی اکبر

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری جزوه ای 134 صفحه ای دارای خلاصه ای از 21 فصل کتاب +پاورپوینت روانشناسی تربیتی ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی توپچی

جزوه حقوق هوایی برگرفته شده از کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی حسین نواده توپچی مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه ها. پس از پرداخت لینک دانلود برای شما قابل نمایش میشود و تا یک روز لینک برای شما معتبر خواهد بود. جهت پشتیبانی میتوانید در زیر همین پست ...

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

دانلود کتاب نایاب مادرکافی جوفراست در مورد

مادر احسان از دستش کلافه شده است. احسان ۱۰ سال دارد و در کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کند. او گاهی اوقات رفتارهای بد و پرخاشگرانه‌ای از خود نشان می‌دهد. احسان وقتی عصبانی می‌شود همه چیز را به هم می‌ریزد؛ از کوسن‌های مبل که به اطراف پرتاب می‌شود بگیرید تا کاغذ ...

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

تایپ در منزل با درآمد عالی

تایپ در منزل با درآمد عالی

پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه

خلاصه کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری - ترجمه

کتاب مقدمه ای برنظریه های یادگیری، یکی از منابع مهم در دوره کارشناسی ارشد و دکترا و منبع دکترای روانشناسی تربیتی می باشد که داشتن این کتاب ارزشمند درکتابخانه همه دوستان محقق و پژوهشگر رشته تکنولوژی آموزشی توصیه می شود. فایل ذیل که خلاصه ای از کتاب مقدمه ای بر نظریه های ...

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

دانلود نسخه کامل کارتون پوکویو - دوبله فارسی

پوکویو (اسپانیایی: Pocoyó) نام یک مجموعهٔ تلویزیونی کارتونی اسپانیایی-بریتانیایی است که ویژه کودکانِ پیش‌دبستانی ساخته شده است و خالق آن «گی‌یرمو گارسیا کارسی»، «کُلمن لوپز»، «لوئیس گایه‌گو» و «دیوید کانتویا» هستند. تاکنون دو فصل از این مجموعه ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور به ثبت رسیده است به این معنا که دریافت فایل خریداری شده را 100% تضمین می نماید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما